Katalog-odkazů.cz Pozri.sk - vyhľadávač Directory.sk - katalóg stránok, vyhľadávač Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ! www.toplist.akonato.net - Katalóg stránok Seznam českých a slovenských internetových stránek KdeJe - internetový portál TOPlist Portál Slovakia

Futbalový klub FC cernegotropp - história a pravidlá          Vitajte na oficiálnej stránke futbalového klubu FC cernegotropp. História nášho teamu zasahuje do dôb dávno minulých, kedy ešte Hercules a Xena behali po svete. Nebudem Vás viac naťahovať, vznikli sme v roku 2007. Väčšina z nás pôsobila v najúspešnejšom teame aký si svet kedy pamätal. A všetci určite dobre vieme, že ide o DYNAMO YOUNG BOYS. Niektoré kúsky, teda vlastne iba ja, pôsobili v teame FEROVDOM a samopochopiteľne treba taktiež pripomenúť veľkú skúsenosť nášho Vlada, ktorý istú dobu bombardoval svoju konkurenciu v teame FC STYRÉN. Podaktorí však nepôsobili vôbec nikde, čo ale nijak neznižuje ich kvality. Na tejto stránke sa Vás budeme snažiť informovať o všetkých našich úspechoch ale aj neúspechoch.


-za nekvalitu našej spoločnej fotky sa ospravedlňujeme a tento problém bude čoskoro vyriešený-

Cernegotroppovia


cernegotropp.chytrak.cz


Čo vlastne hra malý futbal je a aké má pravidlá?


Rozmery:
Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika. Dĺžka hracej plochy musí byť väčšia ako jej šírka. Dĺžka: minimum 25 m maximum 42 m. Šírka: minimum 15 m maximum 25 m. Medzištátne zápasy: Dĺžka: minimum 38 m maximum 42 m. Šírka: minimum 18 m maximum 25 m.

Vyznačenie hracej plochy:
Hracia plocha pre hráčov, a teda aj pre nás cernegotroppov:) je ohraničená čiarami, ktoré sú jej súčasťou. Dve dlhšie čiary sa nazývajú postranné čiary. Dve kratšie čiary sa nazývajú bránkové čiary. Šírka všetkých čiar je 8 cm. Hracia plocha je rozdelená na dve polovice stredovou čiarou. Stred ihriska je vyznačený v polovici stredovej čiary. Okolo neho je vyznačený kruh s polomerom 3 m.

Bránkové územie:
Bránkové územie sa nachádza na obidvoch stranách hracej plochy a je zadefinované nasledovne: – na každom konci hracej plochy je vo vzdialenosti 6 m od vonkajšej strany každej bránkovej žrde smerom do hracej plochy vpísaný štvrťkruh s polomerom 6 m. V úseku oproti bránke sú štvrťkruhy spojené čiarou, ktorá je rovnobežná s bránkovou čiarou, dĺžka tejto rovnobežnej časti je 3,16 m. Priestor v tomto oblúku sa nazýva bránkové (pokutové) územie.

Značka pokutového kopu:
Značka pokutového kopu je umiestnená 6 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená. Značka 10 m voľného kopu je umiestnená 10 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená. Značka rohového kopu: V každom rohu hracej plochy je z jej vnútornej strany vyznačený štvrťkruh s polomerom 25 cm označujúci miesto, z ktorého sa zahráva kop z rohu. A už len ostáva aby sa niekto z FC cernegotropp postavil k značke a vsietil goool!!!:D:D

Územie pre striedanie hráčov:
Územie pre striedanie hráčov je situované na tej strane hracej plochy, na ktorej sa nachádzajú lavičky náhradníkov. Na tomto území hráč počas zápasu vstupuje na hraciu plochu, alebo ju opúšťa a strieda ho iný spoluhráč. • územie pre striedanie hráčov sa nachádza priamo pred lavičkami náhradníkov obidvoch družstiev, jeho dĺžka je 5 m na každej strane. Na postrannej čiare tej strany hracej plochy, kde sa nachádzajú lavičky náhradníkov sú vyznačené dve kolmé čiary dlhé 80 cm a široké 8 cm tak, že 40 cm zasahuje do vnútornej strany hracej plochy a 40 cm do vonkajšej strany hracej plochy. • Priestor vo vzdialenosti 5 m od konca územia pre striedanie hráčov FC cernegotropp (koniec bližší k stredovej čiare) smerom k prieniku postrannej a stredovej čiary musí zostať voľný, nakoľko ide o priestor, kde sa nachádza stôl s časomierou. Tieto informácie možno vyzerajú ako zbytočné a každému jasné, ale cernegotroppovia z FC cernegotropp by o porušovaní týchto pravidiel vedeli napísať román:D:D

Bránky:
Bránky sú umiestnené v strede každej bránkovej čiary a skladajú sa z dvoch vertikálnych žrdí, spojených v hornej časti horizontálnym brvnom. Vzdialenosť (vnútorný rozmer) medzi žrďami je 3 metre a vzdialenosť spodného okraja brvna od podlahy je 2 metre. Šírka a hrúbka žrdí a brvna je rovnaká a meria 8 cm. Sieť zo sisalu, juty alebo nylonu. Musí byť pripevnená k žrdiam, brvnu a za bránkami. Musí byť napnutá tak, aby neohrozovala bezpečnosť hráčov. V spodnej časti je zaistená ohnutou tyčou, alebo iným adekvátnym podporným zariadením. Hĺbka bránky, chápaná ako vzdialenosť od vonkajšieho okraja bránkových žrdí smerom von z hracej plochy, je v hornej časti bránky najmenej 80 cm a v spodnej časti bránky 100 cm. Náš brankár Miloš by si mal tieto pravidlá poriadne prečítať, pretože občas v tej bráne naozaj stojí ako taký hlupák:D:D...sorry Miloš:D

Rozhodnutia:
1. V prípade, že čiary merajú medzi 15 a 16 m, polomer štvrťkruhu bránkového územia meria iba 4 m. V tomto prípade značka pokutového kopu nie je umiestnená na čiare pokutového územia, ale 6 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená. 2. Vo vzdialenosti 5 m od rohového štrvťkruhu bude značky rohového územia môže byť vyznačená pomocná čiara hrúbky 8 cm, ktorá je kolmá na postrannú čiaru a smeruje von z hracej plochy. Táto čiara slúži pre určenie odstupu pri zahrávaní cernegotroppu z rohu. 3. Vo vzdialenosti 5m naľavo a napravo od druhej značky pokutového kopu budú umiestnené dve pomocné čiary, ktoré slúžia pre určenie odstupu pri zahrávaní kopu z druhej značky pokutového kopu. Ich šírka je 6cm. 4. Striedačky sú umiestnené za postrannou čiarou, priamo vedľa voľného priestoru určeného pre stolík časomerača.

Vlastnosti a rozmery lopty:
• je okrúhla, • vyrobená z kože, alebo iného vhodného materiálu, • obvod sa pohybuje v rozpätí 62 až 64cm, • váha má byť na začiatku zápasu v rozpätí 400 až 440 g, • tlak sa pohybuje v rozpätí od 0,4 až 0,6 atmosfér (400 až 600g/cm2). Výmena poškodenej lopty Ak lopta praskne, alebo sa iným spôsobom poškodí v hre: • hra sa preruší, • opäť sa začne hrať spustením náhradnej lopty na tom mieste, na ktorom došlo poškodeniu pôvodnej lopty. Ak lopta praskne, alebo sa iným spôsobom poškodí v čase, keď je hra prerušená (a má nasledovať výkop, hod od brány, kop z rohu, voľný kop, kop z autu, pokutový kop), • v hre sa pokračuje spôsobom, ktorý zodpovedá prerušeniu hry podľa platných pravidiel futbalu. Bez súhlasu rozhodcu nie je možné loptu počas zápasu meniť za inú loptu. Všetci moji cernegotroppovia, poznámka, že lopta je guľatá patrí hlavne pre vás:D..

Rozhodnutia
1. V medzištátnych zápasoch nie sú povolené plstené lopty. 2. Lopta spustená z výšky 2 metre, sa po prvom odrazení nesmie odraziť do výšky menej ako 50 cm a viac ako 65 cm. V súťažných zápasoch sú povolené len tie lopty, ktoré spĺňajú minimálne technické parametre, tak ako je to uvedené v Pravidle 2. V zápasoch realizovaných pod hlavičkou FIFA a v zápasoch organizovaných pod záštitou asociácií, musí byť lopta označená jedným z týchto nápisov: ofi ciálne logo „FIFA APPROVED“ (schválené FIFA), ofi ciálne logo „FIFA INSPECTED“ (preverené FIFA), alebo „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“ (štandardná lopta pre medzištátne zápasy). Takýto nápis na lopte znamená, že lopta bola ofi ciálne testovaná a že je v súlade so špeciálnymi technickými požiadavkami, špecifi - kovanými podľa jednotlivých kategórií a spĺňa kritériá uvedené v Pravidle 2. FIFA zverejní zoznam ďalších požiadaviek, špecifi ckých pre každú z príslušných kategórií. FIFA vyberie inštitúcie, ktoré budú realizovať testovanie lôpt. Pre zápasy hrané pod hlavičkou asociácií rozhodne príslušná asociácia, ktoré logo z troch vyššie uvedených bude fi gurovať na lopte. Pre všetky ostatné platí, že lopta musí spĺňať kritériá tak, ako sú uvedené v Pravidle 2. V prípade, že asociácia rozhodne, že v zápasoch konaných pod jej hlavičkou bude na lopte nápis „FIFA APPROVED“ alebo „FIFA INSPECTED“, táto asociácia musí tiež povoliť použitie nápisu „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“. V zápasoch konaných pod hlavičkou FIFA, alebo pod hlavičkou jednotlivých asociácií, na lopte nie je povolený žiadny druh komerčnej reklamy, okrem emblému súťaže, organizátora súťaže a autorizovanej obchodnej značky výrobcu lopty. Pravidlá súťaže môžu obmedziť veľkosť a počet týchto označení. Hmm nad týmto pravidlom by pokrútil hlavou nejeden hráč FC cernegotropp.

Hráči:
Zápas sa hrá s dvomi družstvami, každé družstvo má 5 hráčov (pre náš klub by sa dalo povedať, že 5 cernegotroppov:D), z ktorých jeden je brankár. Postup pri striedaní: • Striedanie cernegotroppov je povolené vo všetkých zápasoch hraných podľa pravidiel FIFA. • Maximálny povolený počet striedajúcich hráčov je 7. • Počet striedaní v zápase nie je obmedzený. • Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže vrátiť na ihrisko ako striedajúci hráč za iného hráča. Strieda sa letmým spôsobom, t. j. aj vtedy, keď je lopta v hre, ako aj po prerušení hry a to za týchto podmienok: – hráč, ktorý opúšťa hraciu plochu, musí prekročiť postrannú čiaru striedajúceho územia výhradne na vlastnej polovici ihriska v zóne vyznačenej a vymedzenej na striedanie, – hráč, ktorý vchádza na ihrisko, musí tiež prekročiť postrannú čiaru územia určeného na striedanie, výhradne na vlastnej polovici, avšak až po tom, čo hráč odchádzajúci z hracej plochy úplne prekročil postrannú čiaru, – striedanie je ukončené vtedy, keď striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu, od tohto momentu sa stáva hráčom a cernegotropp, ktorého nahrádza, prestáva byť hráčom a stáva sa striedajúcim hráčom, – brankár si môže meniť miesta s ktorýmkoľvek iným hráčom.

Priestupky – sankcie:
V prípade, že pri striedaní hráč zo striedačky vstúpi na hraciu plochu skôr, ako hráč, ktorého strieda, úplne opustí hraciu plochu: • hra sa preruší, • hráč, ktorý je striedaný dostane pokyn opustiť hraciu plochu, • striedajúci hráč je napomenutý žltou kartou a má nariadené opustiť hraciu plochu za účelom ukončenia striedania, • hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva družstvo súpera. Zahráva sa z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry. Ak pri striedaní hráč opúšťajúci hraciu plochu, alebo striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu mimo zóny, ktorú má ich družstvo vymedzenú na striedanie: • hra sa preruší, • hráč, ktorý sa dopustil priestupku je napomenutý žltou kartou a má nariadené opustiť hraciu plochu za účelom ukončenia striedania, • hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva družstvo súpera z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry.(my cernegotroppy nikdy nemáme možnosť kopať nepriamy voľný kop:(:(, chalani treba hrať viac do tela:))

Rozhodnutia: 1. Na začiatku každého zápasu musí mať každé družstvo 5 hráčov. 2. V prípade, že pri vylúčení hráčov zostanú družstvu na hracej ploche menej ako traja hráči (vrátane brankára), zápas musí byť ukončený. 3. Člen realizačného družstva môže počas zápasu dávať hráčom taktické pokyny. Členovia realizačného družstva však nesmú prekážať pohybu hráčov a rozhodcov a musia sa správať slušne.

Bezpečnosť:
Výstroj nesmie obsahovať nič, čo by ohrozilo jeho bezpečnosť a zdravie, či bezpečnosť ostatných hráčov na hracej ploche, vrátane akéhokoľvek druhu klenotov.(no Milan:D, ty cernegotropp jeden akýsi:D:D, nabudúce si daj na seba hokejovú prilbu:-/) Základný výstroj: Základný povinný výstroj hráča pozostáva z nasledovných oddeliteľných častí: • dres alebo tričko, • trenírky – ak je ich súčasťou tepelná vložka, musí byť rovnakej farby, akej je dominantná farba trenírok, • štulpne, • chrániče holení nôh, • obuv – povoleným druhom obuvi sú plátené tenisky, alebo ľahké tenisky z mäkkej kože s gumenou podrážkou, alebo s podrážkou z podobného materiálu.

Dres alebo tričko:
• čísla od 1 do 15 musia byť na zadnej strane cernegotroppa, • farba čísiel musí kontrastovať s farbou dresu. V medzištátnych zápasoch musia byť dresy označené aj číslami vpredu, avšak ich veľkosť je menšia.

Chrániče:
• musia byť celé zakryté štulpňami, • musia byť vyrobené z vhodného materiálu (guma, umelá hmota a podobné materiály), • musia poskytovať dostatočný stupeň ochrany.

Brankári:
• brankárom je povolené nosiť tepláky, • farba dresu brankára sa musí výrazne líšiť od dresov ostatných hráčov na hracej ploche, ako aj od dresov rozhodcov, • ak je brankár cernegotropp v zápase vystriedaný iným hráčom, brankársky dres striedajúceho hráča musí byť označený na zadnej strane číslom tohto hráča. Sankcie: Za porušenie tohto pravidla: • bude hráč, ktorý sa previnil, vykázaný mimo hraciu plochu, aby si svoj výstroj upravil, prípadne doplnil. Tento hráč sa nesmie vrátiť späť na hraciu plochu bez toho, aby najprv o tom upovedomil jedného z rozhodcov, ktorý skontroluje, či je výstroj hráča v poriadku. (toto je problém všetkých nás - tzv. cernegotroppných:D) Rozohratie po prerušení hry Ak rozhodca preruší hru, aby napomenul hráča, ktorý sa previnil nevhodným alebo nedostatočným výstrojom: • hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom, ktorý zahrá hráč družstva súpera z miesta, kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry rozhodcom.
Rozhodnutia
1. Hráči nesmú odhaľovať spodné tričká na ktorých sú slogany alebo reklamy. Hráč, ktorý si vyzlečie dres, pod ktorým odhalí slogan, alebo reklamu bude potrestaný organizátorom súťaže. 2. Tričko musí mať rukávy.

Autorita rozhodcu:
Na každý zápas musí byť delegovaný rozhodca, ktorý hru kontroluje má plnú autoritu uplatňovať a presadzovať platné Pravidlá futbalu a to od chvíle, kedy vstúpi na hraciu plochu až do chvíle, kedy ju opustí. Práva a povinnosti: Rozhodca: • uplatňuje a presadzuje platné Pravidlá futbalu, • umožní pokračovať v hre, keď družstvo, proti ktorému bol spáchaný priestupok využije výhodu danú pravidlami a musí potrestať hráča, resp. družstvo, ktorý sa pôvodného priestupku dopustí, keď očakávaná výhoda nie je využitá, • vedie záznam o priebehu zápasu a poskytne ho príslušným orgánom. Záznam obsahuje informácie o všetkých disciplinárnych priestupkoch hráčov, prípadne členov realizačných tímov, ako aj o všetkých incidentoch, ktoré sa vyskytli pred zápasom, počas zápasu, alebo po jeho skončení, • plní povinnosti časomiery v prípade, že rozhodca zodpovedný za čas nie je prítomný, • preruší, dočasne pozastaví alebo ukončí zápas v prípade porušenia akýchkoľvek pravidiel hry, ak to považuje za primerané, • preruší, dočasne pozastaví alebo predčasne ukončí zápas ako následok akéhokoľvek vonkajšieho zásahu, • potrestá hráča, ktorý sa previnil, v závažnejších prípadoch ho z hry úplne vylúči, • napomenie členov realizačného tímu v prípade nešportového správania a ak je to nevyhnutné, vykáže ich z íhriska a okolitého priestoru, • neumožní, aby na hraciu plochu vstúpila neoprávnená osoba, • preruší hru, ak bol podľa jeho názoru, hráč vážnejšie zranený a zabezpečí jeho presun z hracej plochy, • umožní pokračovať v hre, pokiaľ lopta nie je mimo hry a ak je, podľa jeho uváženia, hráč len ľahšie zranený, • skontroluje či lopta s ktorou sa hrá zodpovedá požiadavkám stanoveným v Pravidle 2, • potrestá vážnejší priestupok, ak sa hráč dopustí viacerých v tom istom čase.

Rozhodnutia rozhodcu:
Rozhodnutia rozhodcu, týkajúce sa skutočností spojených s hrou sú konečné. Rozhodca a druhý rozhodca môžu zmeniť rozhodnutie iba v takom prípade, keď si uvedomia, že sa dopustili chyby, alebo ak považujú za nevyhnutné tak urobiť, za predpokladu, že shra nebola znova zahájená, alebo nebolo stretnutie ukončené. Rozhodnutie: 1. Ak rozhodca a druhý rozhodca naraz signalizujú faul a vznikne nezhoda o tom, ktoré sa dopustil faulu, platné je rozhodnutie rozhodcu. 2. Obaja, rozhodca, aj druhý rozhodca majú právo napomenúť, alebo vylúčiť hráča, ale v prípade nezhody medzi nimi platí rozhodnutie rozhodcu. (niekedy sa aj rozhodcovia správajú ako cernegotroppovia a nevedia sa dohodnúť:D:D)

Povinnosti
Delegovaný druhý rozhodca sa pohybuje na opačnej strane hracej plochy ako rozhodca. Môže používať píšťalku. Druhý rozhodca pomáha rozhodcovi pri vedení zápasu v súlade s platnými Pravidlami futsalu. Okrem toho druhý rozhodca: • má právo prerušiť hru v prípade porušenia pravidiel, • spolu s hlavným rozhodcom dohliada nad správnym striedaním hráčov počas hry. V prípade nekvalifi kovaných verdiktov druhého rozhodcu má rozhodca právo pozbaviť ho jeho funkcie, zabezpečí jeho náhradu a podá správu príslušnému orgánu. Rozhodnutie 1. V prípade medzištátnych zápasov je prítomnosť druhého rozhodcu povinná. Musím podotknúť, že v prípade keď hrá FC cernegotropp tak to nutné niekedy nie je. Prečo? To vedia len tí na vyšších miestach!!!
Povinnosti:
Časomerač a tretí rozhodca sú menovaní. Počas zápasu sedia na tej istej strane, na ktorej sú umiestnené lavičky náhradníkov, ich stôl je umiestnený z vonkajšej strany stredovej čiary. Časomerač a tretí rozhodca majú k dispozícii vhodné zariadenie určené na časomieru (chronometer), ako aj nevyhnutné vybavenie potrebné na signalizovanie akumulovaných faulov, ktoré je povinný zabezpečiť, na hracej ploche ktorého sa zápas odohráva. Časomerač dbá o to, aby dĺžka zápasu bola v súlade s ustanovením v Pravidle 8 nasledovne: • spustenie časomiery (chronometra) pri výkope, • zastavením časomiery (chronometra) keď je lopta mimo hry, • opätovným spustením časomiery po zahratí lopty, po hode od bránky, po rohovom a voľnom kope, po kopoch zo značky pokutového kopu, alebo zo značky 10 m voľného kopu, po oddychovom čase alebo po vhodení lopty, • kontroluje minútový oddychový čas, • kontroluje trvanie dvojminútového trestného času vylúčeného hráča, • signalizuje koniec prvého polčasu, koniec zápasu, koniec nastaveného času a koniec oddychových časov s píšťalkou alebo iným akustickým signálom, odlišným od rozhodcovho, • vedie záznamy o všetkých oddychových časoch vyžiadaných družstvami, informuje o nich rozhodcov a družstvá a signalizuje povolenie oddychového času, ak oň požiada člen realizačného tímu ktoréhokoľvek družstva (Pravidlo 8), • vedie záznam o prvých piatich akumulovaných fauloch na každej strane, v obidvoch polčasoch a signalizuje, keď sa jeden z tímov dopustí piateho akumulovaného faulu. (Opäť musím poznamenať, že keď hráme my, tak časomiera pravidelne nefunguje:(...potom tam stojíme naozaj ako taký cernegotroppovia:D:D. Tretí rozhodca: Tretí rozhodca plní úlohu asistenta časomeračovi nasledovne: • vedie záznamy o prvých piatich fauloch na každej strane v každom polčase, ktoré boli rozhodcom uznané za akumulované fauly a signalizuje, keď sa hráč dopustí 5. faulu, – vedie záznam o prerušeniach hry a ich príčinách, – robí si záznamy o číslach hráčov, ktorí dosiahli gól, – vedie evidenciu o hráčoch, ktorí boli potrestaní žltou alebo červenou kartou, – sleduje výmenu hráčov na žiadosť rozhodcov, – ak je to nevyhnutné, kontroluje výstroj hráčov pred ich vstupom na hraciu plochu, – signalizuje rozhodcom ich zreteľný omyl pri napomenutí alebo vylúčení hráča alebo v prípade akéhokoľvek násilného správania spáchaného mimo ich dosahu, – sleduje správanie sa osôb nachádzajúcich sa na lavičkách družstiev a informuje rozhodcov o ich akomkoľvek nevhodnom správaní. V prípade nekvalifi kovaných verdiktov časomerača a tretieho rozhodcu má rozhodca právo pozbaviť ich funkcie, zabezpečí ich náhradu a podá o tom správu príslušnému orgánu. V prípade zranenia môže tretí rozhodca nahradiť rozhodcu alebo druhého rozhodcu.

Rozhodnutia:
1. V medzištátnych zápasoch je prítomnosť časomerača a tretieho rozhodcu nevyhnutná. 2. V medzištátnych zápasoch musí byť zariadenie na časomieru (chronometer) vybavené nasledovnými funkciami: presná časomiera, zariadenie na načasovanie dvojminútového trestu pre štyroch hráčov súčasne a zariadenie na monitorovanie akumulovaných faulov pre každý tím v obidvoch polčasoch zápasu. 3. V prípade neprítomnosti tretieho rozhodcu, časomerač preberá povinnosti tretieho rozhodcu.(to je skoro vždy:D)

Hlavné časti zápasu
Zápas pozostáva z dvoch rovnako dlhých polčasov, každý trvá 20 minút. Časomieru zabezpečuje časomerač, ktorého povinnosti sú stanovené v Pravidle 7. Trvanie obidvoch polčasov sa môže predĺžiť v prípade zahrávania pokutového kopu, alebo v prípade priameho voľného kopu zahrávaného proti družstvu, ktoré sa dopustilo viac ako piatich akumulovaných faulov. Oddychový čas: Tímy sú oprávnené požiadať o oddychový čas v trvaní jednej minúty v každom polčase za týchto podmienok: • o oddychový čas v trvaní jednej minúty môžu požiadať členovia realizačného tímu) časomerača, • o minútový oddychový čas môže tréner požiadať vtedy, keď je jeho družstvo pri lopte, • časomerač signalizuje povolenie oddychového času, keď je lopta mimo hry za použitia píšťalky alebo iného akustického signálu, ktorý sa líši od signalizácie rozhodcu, • počas oddychového času náhradníci zostanú mimo hracej plochy. Smú byť striedaní až po ukončení oddychového času. Člen realizačného tímu nesmie vstúpiť na hraciu plochu, • ak si tým nevyberie oddychový čas v prvom polčase, neznamená to, že si môže v druhom polčase vybrať dva, ale opäť iba jeden oddychový čas. Dĺžka prestávky medzi dvoma polčasmi Prestávka medzi dvoma polčasmi nesmie trvať dlhšie ako 15 minút. Rozhodnutia: 1. V prípade neprítomnosti časomerača si člen realizačného tímu vyžiada oddychový čas u rozhodcu. 2. V prípade, že si v súlade s pravidlami vyžiada zápas predĺženie, ďalší oddychový čas v tejto časti hry už nie je možný. (FC cernegotropp si berie oddychový čas každý zápas:D. A keby sa to dalo cernegotroppovia by tak robili počas zápasu aj každých 5 minút:D:D.)

Kop z rohu
Ak lopta úplne prejde - po zemi alebo vo vzduchu - za bránkovú čiaru okrem jej časti medzi bránkovými žrďami a brvnom, a ak s ňou naposledy hral hráč brániaceho družstva, uskutoční sa kop z rohu. Kop z rohu vykoná hráč útočiaceho družstva zo štvrťkruhu pri rohovej zástavke, ktorá je bližšie k tomu miestu, kde lopta prešla za bránkovú čiaru. Pri vykonaní kopu z rohu musí byť celá lopta v rohovom štvrťkruhu a nesmie sa porušiť zvislé postavenie rohovej zástavky. Priamo z kopu z rohu možno dosiahnuť gól. Hráči brániaceho družstva sa nesmú priblížiť k lopte na vzdialenosť menšiu než 9,15 m, dokiaľ lopta nie je v hre, t.j. kým neprejde dráhu zodpovedajúcu jej obvodu. Hráč, ktorý vykonáva kop z rohu, nesmie zahrať loptu druhý raz, dokiaľ sa jej nedotkne, alebo ju nezahrá iný hráč.
Trestné ustanovenia
a) Ak hráč, ktorý vykonáva kop z rohu, zahrá loptu druhý raz prv, ako sa jej dotkne alebo ju zahrá iný hráč, rozhodca nariadi v prospech súperovho družstva nepriamy voľný kop z miesta, kde bolo pravidlo porušené, s výnimkou prikazujúcich ustanovení pravidla XIII. b) Pri každom inom porušení tohto pravidla sa kop z rohu opakuje.
Výklad k pravidlu 1. Kop z rohu je jeden zo spôsobov nadviazania na hru. Zahráva sa do voľne a nehybne ležiacej lopty vo vnútri rohového štvrťkruhu. 2. Ak nie je jasné, z ktorého rohového štvrťkruhu sa má kop z rohu vykonať, s konečnou platnosťou o tom rozhodne rozhodca; pokyn na to má dať ihneď, aby sa uskutočnenie kopu zbytočne nezdržiavalo. 3. Po správnom vykonaní kopu z rohu lopta je v hre, až keď na hracej ploche prejde dráhu zodpovedajúcu dĺžke svojho obvodu. Kop z rohu sa môže vykonať ľubovoľným smerom, ale tak, aby sa lopta dostala do hry. 4. Ak hráč vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptu, ktorá je v hre druhý raz prv, ako sa lopty dotkne alebo ju zahrá iný hráč, a ak zahrá na hracej ploche zakázané rukou, rozhodca nariadi priamy voľný kop. 5. Keby lopta po správnom vykonaní kopu z rohu úplne prešla po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú čiaru a potom sa pod vplyvom vetra alebo rotácie vrátila na hraciu plochu, rozhodca musí hru prerušiť. V hre sa pokračuje kopom od brány. 6. Kop z rohu sa musí opakovať, ak: a) lopta opustí hraciu plochu prv, než prejde dráhu zodpovedajúcu jej obvodu; b) cudzie teleso sa dotklo lopty prv, než sa dostala do hry. 7. Pri vykonávaní kopu z rohu musia hráči súperovho družstva dodržať vzdialenosť 9,15 m od lopty (viď pomocnú značku), pokiaľ lopta nie je v hre. Hráč, ktorý toto ustanovenie nedodrží, správa sa nešportovo a rozhodca ho napomenie. Rozhodca môže ponechať výhodu v hre a previnivšieho sa hráča napomenie až pri najbližšom prerušení hry. 8. Pri kope z rohu neplatí ustanovenie pravidla XI - hráč mimo hry, no len pre hráča, ktorý preberá loptu priamo z kopu z rohu.